สนใจร่วมงานกับเรา

พนักงานขาย สินค้าตกแต่งบ้าน
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. รักษามาตรฐานร้าน การทำงาน และการบริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานบริการและงานขาย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม ( ขึ้นอยู่กับส่วนงาน )
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานขาย สินค้าเฟอร์นิเจอร์
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. รักษามาตรฐานร้าน การทำงาน และการบริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานบริการและงานขาย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม ( ขึ้นอยู่กับส่วนงาน )
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานขายอาวุโส สินค้าตกแต่งบ้าน
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. รักษามาตรฐานร้าน การทำงาน และการบริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 3. ดูแล ควบคุมพนักงานขายสินค้าตกแต่งบ้านให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานบริการและงานขาย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม ( ขึ้นอยู่กับส่วนงาน )
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานขายอาวุโส สินค้าเฟอร์นิเจอร์
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. รักษามาตรฐานร้าน การทำงาน และการบริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 3. ดูแล ควบคุมพนักงานขายสินค้าตกแต่งบ้านให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานบริการและงานขาย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม ( ขึ้นอยู่กับส่วนงาน )
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานแคชเชียร์
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. รับชำระค่าสินค้าและบริการ

 2. ส่งมอบเงินรายได้ และจัดทำรายงานการขายประจำวันพร้อมกับการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

 3. ควบคุม ดูแล ความถูกต้องของสินค้าที่ขาย เพื่อป้องการการสูญหาย และการยกเลิกรายการซื้อ

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ และงานบริการ และหรือประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

 4. คุณสมบัติอื่นๆ 

  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
  • บุคลิกภาพดี และรักงานบริการ
  • ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน และมีความรับผิดชอบ

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม ( ขึ้นอยู่กับส่วนงาน )
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานรับ - จ่ายสินค้า
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. รับ-จ่าย และโอน-ย้าย สินค้าตามเอกสารได้อย่างถูกต้อง

 2. จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ตรวจนับสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

 3. ให้การบริการลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี, คอมพิวเตอร์

 3. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ และคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

 4. คุณสมบัติอื่นๆ :

  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน และมีความรับผิดชอบ

  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานบริการลูกค้า
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สนับสนุนการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. รักษามาตรฐานร้าน มาตรฐานการบริการ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

 3. พัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการโรงแรม หรือทุกสาขาอาชีพ

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม ลูกค้าสัมพันธ์ การบริการด้านธุรกิจ Details หรือบริการอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้จัดการสโตร์
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. บริหารและ ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารสาขาให้ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

 2. บริหารพนักงานในการบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 4. บริหาร ควบคุมกำกับในการรักษามาตรฐานร้านให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด

 5. กำกับควบคุมด้านการป้องกันการสูญเสีย สูญหายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ 

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานขาย การบริการ โดยเฉพาะด้านธุรกิจประเภท Retails อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานจัดซื้อ เพื่อขายสินค้านำเข้าและสินค้าในประเทศ
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. สรรหา คัดเลือกสินค้า และเจรจาต่อรอง GP% , Rebate และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขใน Agreement

 2. เช็คยอดสต็อก และดูความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้านำเข้า

 3. การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า และติดตามสินค้าเข้าจำหน่ายให้ตรงเวลา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

 3. ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี

 4. คุณสมบัติอื่นๆ: มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานจัดซื้อเข้า เพื่อขายสินค้านำเข้า
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. เจรจาต่อรองราคา ติดตามการนำเข้าให้ตรงตามกำหนด

 2. ประสานงานติดต่อการเคลมหากสินค้ามีปัญหา เพื่อผลลัพธ์ คือ ให้สินค้ามีการเสียหายน้อยที่สุด

 3. เช็คยอดสต็อก 2 ครั้ง ต่อเดือน และดูความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้านำเข้า

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี

 4. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ อย่างน้อย 1 ปี

 5. คุณสมบัติอื่นๆ: มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ, มีความสามารถทางด้านภาษาจีน

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้จัดการจัดซื้อเข้า เพื่อขายสินค้านำเข้าและสินค้าในประเทศ
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. บริหารและวิเคราะห์ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปรายงานยอดขายและกำไร

 2. คัดสรรหาคู่ค้ารายใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัท เจรจากับคู่ค้าปัจจุบันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 3. วิเคราะห์สินค้า กำหนดแผนพัฒนาสินค้าใหม่ ทำการสำรวจตลาดเพื่อวิเคราะห์คู่แข่ง ตรวจเยี่ยมสาขาเพื่อความเรียบร้อย

 4. วาง Layout ของสินค้าตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามตามมาตรฐานของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแผนก ควบคุมทีมงานให้เป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 5 ปี 

 4. ประสบการณ์: มีประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปี 

 5. คุณสมบัติอื่นๆ: มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ, มีความสามารถทางด้านภาษาจีน

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานแผนกจัดส่ง/ติดตั้ง
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจเช็คสินค้าที่โอนกลับจากสาขาต่างๆ

 2. ตรวจเช็คสินค้าเพื่อจัดส่งประจำวัน

 3. ตรวจเช็ครถ/อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ/ติดตั้ง ทุกวัน

 4. ดูแลรับผิดชอบสินค้า รับ-จ่าย สาขาต่างๆ และลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษา: ม.3 หรือเทียบเท่า

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการทำงานจัดส่ง/ติดตั้ง 1 ปีขึ้นไป และ/หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำงานคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 4. คุณสมบัติอื่นๆ: 

  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความอดทน/สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
เจ้าหน้าที่แผนกสต็อกสินค้า รับ-จ่าย
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก ภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลการ

 2. รับเข้า-จ่ายออก ภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้อง

 3. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าและตรวจสอบสินค้าตามใบสั่งซื้อ

 4. ตรวจสอบการติดป้ายสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ที่กำหนดไว้

 5. ตรวจสอบการ รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิก

Qualifications

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าบริหารธุรกิจ บัญชี โลจิสติกส์

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการทำงานคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการควบคุมสินค้าคงคลัง 5 ปีขึ้นไป

 4. คุณสมบัติอื่นๆ: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี, มีความรู้ด้าน ISO, 5ส, KPI

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสต็อกสินค้า (รับ-จ่าย)
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. บริหารทีมงานให้สามารถรองรับความต้องการในการรับ-จัดเก็บ-เบิก- จ่ายสินค้าได้ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการตามเอกสารใบเบิก

 2. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าและตรวจสอบสินค้าตามใบสั่งซื้อ

 3. ตรวจสอบการติดป้ายสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ที่กำหนดไว้

 4. ตรวจสอบการ รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิก

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษา: ปวส-ปริญญาตรี การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการทำงานคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง 3 ปีขึ้นไป

 4. คุณสมบัติอื่นๆ: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น, มีความรู้ด้าน ISO, 5ส, KPI

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้จัดการคลังสินค้าและแก้ไขปัญหาสินค้า
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. แก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่อมแซมแก้ไขสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้า มีการแก้ไขหน้างาน พร้อมทั้งสินค้าที่มีปัญหามาจาก การนำเข้า

 2. ควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

 3. วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคลังสินค้าและแก้ไขปัญหาสินค้า

 4. ควบคุมดูแลงานซ่อมสินค้าให้ลูกค้า

 5. ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางด้านการ คลังสินค้าและแก้ไขปัญหาสินค้าเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไปด้าน โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ หรือความรู้เรื่องคลังสินค้า และสินค้า Furniture อย่างดี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 4. คุณสมบัติอื่นๆ:

  • มีความอดทน/ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นได้
  • มีความเป็นผู้นำสูง/ มีใจรักงานบริการ 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถติดต่อหาโรงงานผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานขาย
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. พัฒนาการทำงานในหน่วยปฏิบัติงานขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และการบริการลูกค้า กำกับ ดูแล การทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการขาย และให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
 2. พัฒนาการสร้างยอดขาย
 3. พัฒนาการบริหารงบประมาณ
 4. พัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง
 5. พัฒนาเรื่องมาตรฐานการทำงาน
 6. พัฒนาเรื่องมาตรฐานร้าน
 7. พัฒนาเรื่องการบริการ
 8. พัฒนาเรื่องการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 9. พัฒนาเรื่องการบริการหลังการขาย
 10. Training

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. ประสบการณ์: ด้านงานบริหารงาน Retails Operation และการบริการ อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และ/หรือ เคยผ่านงานบริหารธุรกิจประเภท Retails, งานบริการ และเฟอร์นิเจอร์ - สินค้าของตกแต่งบ้าน

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
พนักงานออกแบบภายใน
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ด้วยโปรแกรม 3D เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา: การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, อุตสาหกรรมศิลป์ หรือออกแบบ
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. คุณสมบัติอื่นๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ AutoCAD/ โปรแกรม 3D
  • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี และรักงานบริการ

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. ศึกษาคู่แข่งขันทางการตลาด
 2. สร้างการรับรู้แบรนด์
 3. วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
 4. วางแผนโปรโมชั่น และกิจกรรมทางการตลาด
 5. ดูแลเรื่อง CRM และ PR รวมถึงการเลือกใช้สื่อ และช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการตลาด, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ในสายงานด้านการตลาด, การบริหาร หรือนักวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป และ/หรือ มีประสบการณ์ใน ด้าน E-Marketing
 4. คุณสมบัติอื่นๆ:
  • มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาด การบริหาร เป็นอย่างดี
  • มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถมองภาพรวม วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และน่าเชื่อถือ
  • มีความละเอียด รอบคอบ และยืดหยุ่นในการทำงาน

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
เจ้าหน้าที่การตลาด
 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. ดูแลงานทางด้าน Marketing offline & Online ทั้งหมด

 2. ติดต่อทั้งภายในและภายนอก รวมถึงดำเนินเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 1. เพศ: ชาย / หญิง

 2. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการตลาด, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ในสายงานด้านการตลาด, การบริหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ/ หรือ มีประสบการณ์ในด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมถึงประสบการณ์ด้าน E-Marketing

 4. คุณสมบัติอื่นๆ:

  • ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดโปรโมชั่นใหม่ ที่แตกต่างจากตลาด
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของสินค้าจากฐานข้อมูลได้
  • มีความสามารถและมีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ
 4. ชุดยูนิฟอร์ม (ขึ้นอยู่กับส่วนงาน)
 5. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
 6. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
Top